MENU
medyczne call center
  • udostępnianie dokumentacji medycznej
EN DE

udostępnianie dokumentacji medycznej

 

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (pisemne upoważnienie), wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Wgląd do dokumentacji następuje wyłącznie w obecności lekarza prowadzącego leczenie lub innego personelu medycznego, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumentację medyczną wydaje się na prośbę osoby zainteresowanej (pacjenta, ustawowego przedstawiciela pacjenta lub osobie upoważnionej przez pacjenta) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, w trybie poufnym, po uprzednim sprawdzeniu dokumentu tożsamości stwierdzającego tożsamość osoby odbierającej kopię dokumentacji.

Sporządzenie wyciągów i odpisów i kopii dokumentacji następuje na koszt pacjenta lub osoby upoważnionej.
(Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że udostępnianie dokumentacji medycznej jest swego rodzaju usługą, polegającą na konkretnej czynności technicznej: sporządzeniu odpisu, wyciągu lub kopii. Opłata ma więc pewne cechy jak za usługę a nie tylko koszt kserokopii lub nośnika elektronicznego).

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Stawki opłat za kopie dokumentacji medycznej są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowanej co 3 miesiące przez Prezesa GUS.

Opłaty za wykonanie jednej strony dokumentacji dokonuje się w kasie przychodni.

Aktualne wysokości opłat: 0,80zł za jedną stronę kopii dokumentacji, 7,50 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu, 7,50 za wyciąg, odpis, kopię na elektronicznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej może nastąpić także organom i podmiotom uprawnionym.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, nr 0 poz. 2069), Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009, nr 52 poz. 417) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.


BTL EMSELLA

Zapraszamy na zabiegi nieinwazyjnego leczenia nietrzymania moczu

Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Dotacja na informatyzację POZ

Zobacz wszystkie aktualności


qwqqq

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatnosci X